Miljöpolicy

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar för att reducera vårt klimatavtryck på kort och lång sikt.

Vi har kartlagt våra främsta klimatpåverkande aktiviteter utifrån FN:s globala mål för hållbar utveckling och tagit fram en handlingsplan för hur vi ska arbeta med att reducera klimatavtrycket på både på kort och lång sikt. Vidare arbetar vi kontinuerligt med att följa upp och förbättra våra aktiviteter i enlighet med vår Miljöplan och våra Miljömål.

Inom miljö åtar vi oss att:

  • verka för att all information om miljöfrågor når samtliga intressenter.
  • informera, stimulera och hjälpa våra kunder i deras miljöarbete.
  • vår förbrukning av energi ska vara så låg som möjligt
  • så långt det är möjligt använda miljöanpassade transporter.
  • alltid vara påläst inom den senaste miljölagstiftningen för att uppfylla eller överträffa dessa krav inom både den egna verksamheten samt inom våra projekt hos kunder.
  • reducera användningen av ändliga och långsamt nedbrytbara resurser samt använda naturens resurser med eftertänksamhet.
  • bidra till mindre avfall genom återvinning, återanvändning och minskad förbrukning.
  • återvinna och återanvända material i den mån det är möjligt samt se över cirkuläriteten i de fall vi kan.
  • använda vatten på ett sparsamt och medvetet sätt.