Integritetspolicy

Vi värnar om din personliga integritet. Denna dataskyddspolicy förklarar hur MCK Energiteknik AB samlar in och använder personuppgifter.

MCK Energiteknik AB är ett konsultföretag inom energi- och processteknik för kraft- och värmeindustrin samt VA. Våra uppdrag sträcker sig från mindre värmeverk till förbränningsanläggningar på över 250 MW. Men även från mindre pumpstationer till ett av Sveriges största reningsverk inom VA. För att kunna utföra vårt uppdrag måste vi kunna kommunicera med dig.

När du arbetar hos oss, kontaktar oss, beställer, bokar och anmäler dig till någon av våra tjänster så accepterar du vår dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. Du godkänner också att MCK Energiteknik AB använder elektroniska kommunikationskanaler för att kommunicera och skicka information till dig.

För att kunna erbjuda dig våra tjänster, behöver vi behandla dina personuppgifter. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet.

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@mckenergiteknik.se

Vilken information samlar vi in?

Insamling och användning

Denna dataskyddspolicy täcker alla personuppgifter som vi samlar in, till exempel anställningsintervju, vid anställning, från webbplatser, sociala media, utbildningar, kontakt per telefon eller mail och på evenemang/mässor. Vi kan komma att kombinera personuppgifter som samlats in på olika sätt t.ex. från webbplatser med personuppgifter som har samlats in från eventuella utbildningar.

Information som du ger till oss

Du kan direkt eller indirekt komma att ge oss information om dig själv och ditt företag på ett antal olika sätt, såsom när du beställer våra tjänster eller kontaktar oss på vår hemsida, när du kontaktar oss per e-post, brev eller telefon, när du anmäler dig till en kurs, ett möte, ett seminarium eller liknande, när du anmäler att du vill få nyhetsbrev eller interagerar på våra sociala medier. Denna information kan vara:

  • Person- och kontaktinformation – namn, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, titel/position i företaget etc.
  • Betalningsinformation – fakturainformation, bankkontonummer etc.

Information vi samlar in om dig

När du kommer i kontakt med oss kan vi samla in information om (observera att vi inte alltid nödvändigtvis samlar in all nedan nämnd data):

  • Person- och kontaktinformation – namn, personnummer, faktura- och leveransadress, e-postadress, mobiltelefonnummer, titel/roll i företaget etc.
  • Information om varor/tjänster – detaljer angående de varor/tjänster du har köper, ex utbildningar, seminarier, konferenser, publikationer, rapporter, prenumerationer, nyhetsbrev du läst m.m.
  • Finansiell information – kreditvärdighet och betalningshistorik.
  • Historisk information – tidigare köp, deltagande på kurser/möten, betalningshistorik.
  • Enhetsinformation – t.ex. IP-adress, språkinställningar, webbläsarinställningar, tidszon, geografisk information, operativsystem, plattform och skärmupplösning (via statistikverktyg och nyhetsbrevssystem).

Informationen du ger oss är nödvändig antingen för att ingå ett avtalsförhållande med oss, eller för andra syften. Det kan till exempel var för att vi ska kunna förbättra vår information och tjänster till dig eller utföra vårt uppdrag och våra åtaganden gentemot dig som medarbetare och kund.

Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda certifieringar och anställningsavtal som kräver legitimerad identitet.

Vad gör vi med informationen?

All data används för att tillhandahålla, utföra och förbättra våra tjänster till våra medarbetare och andra intressenter.

Vilka kan vi komma att dela informationen till?

Vi kan komma att överföra till, eller dela din information med, utvalda tredje parter, enligt följande. Vi vidtar alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att din information hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå vid överföring till eller delning med sådana utvalda tredje parter.

Medarbetare. Som arbetsgivare kan vi kan komma att dela information mellan olika datasystem för att säkerställa din anställning och de villkor och förmåner vi angett i anställningsvillkoren.

Leverantörer och underleverantörer. Vi kan komma att dela dina personuppgifter till kunder, leverantörer eller underleverantörer för utförandet av våra kontraktuella åtaganden.

Myndigheter. Vi kan komma att lämna nödvändig information till myndigheter såsom polisen, skatteverket eller andra myndigheter om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Att vi ”kan komma att” i detta sammanhang innebär inte att vi med automatik gör så. Enbart efter noggrant övervägande och mot laglig grund kommer i förekommande fall information att delas.

Vad vi INTE kommer att göra med uppgifterna

MCK Energiteknik AB kommer inte att sälja den insamlade informationen till tredje part.

Var behandlar vi dina personuppgifter?

Vi strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. Vi kan komma att behandla vissa personuppgifter utanför EU/EES av en tredje part, till exempel en teknikleverantör eller underleverantör som vi har ingått avtal med. Vi kommer alltid att vidta alla rimliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att din information ska hanteras i samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Hur länge sparar vi uppgifterna?

Vi sparar data så länge som det är nödvändigt för att uppfylla det syfte för vilket informationen samlades in, eller för att utföra våra åtaganden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider, särskilt vad gäller redovisningskrav.

Dina rättigheter

Du som medearebtare eller registrerad hos MCK Energiteknik har flera rättigheter som du bör känna till. Du har rätt att kostnadsfritt en gång per år, begära ett registerutdrag.

Du har rätt till att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga, ofullständiga eller missvisande och rätt att begränsa behandlingen av personuppgifter tills de blir ändrade.

Du har rätten att bli glömd, men radering av personuppgifter kan inte ske om det krävs för att fullgöra avtalet eller om annan svensk eller europeisk lag, domstols- eller myndighetsbeslut säger annat, samt om det baseras på berättigat intresse.

Skulle du tycka att det inte finns berättigade skäl eller att berättigat intresse är felaktig har du rätt att invända mot behandlingen.

Du har också rätt att dra in ett samtycke, lämna klagomål om behandlingen till Datainspektionen

Ändring av dataskyddspolicyn

Vi kan komma att uppdatera denna dataskyddspolicy. Vi kommer meddela ändring på www.mckenergiteknik.se och även upplysa om ändringarna vi gjort i intergritetspolicyn. Du kan alltid kontakta oss om du vill ha tillgång till tidigare versioner.

Kontakta oss

Vid frågor kring integritets- och dataskydd, vänligen kontakta oss på info@mckenergiteknik.se

Personuppgiftsansvarig är MCK Energiteknik AB med organisationsnummer 556641-9981, och följande adress: Karlsbodavägen 9, 168 67 Bromma. Telefonnummer: 08-603 83 68.