Samordningsansvarig revision 2009 Brista Kraftvärmeverk

Under revisionen 2009 i KVV Brista var MCK samordningsansvarig för allt arbete. Det innebar bland annat att projektinstruktion och arbetsmiljöplan togs fram.

Arbetsordrar från UH-ingenjörena administrerades i Fortums projektmjukvara Primavera. Dagliga samordningsmöten genomfördes med samtliga entreprenörers arbetsledare.

  • Fortum AB

  • Avslutades 18 november 2009

  • April 2009