Referensuppdrag åt Stockholm Exergi AB

Vi utför uppdrag inom projekt, ny- och reinvesteringsprojekt och underhållsprojekt. Våra roller är allt från huvudprojektledare, delprojektledare, teknisk projektledare, driftsättningsledare, platschef, montageledare. Våra medarbetare arbetar med ett eller flera projekt samtidigt beroende på projektet fas och projektets storlek.

Projektgruppernas storlek varierar från ett fåtal personer till projektgrupper med mer än 20 personer.

 • Byggnation av ny avfallspanna (55 MW) ink. ny rökgasrening samt rivning av två befintliga avfallspannor
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Ställföreträdande huvudprojektledare samt beställarens huvudansvariga avseende driftsättning
  • Delprojektledare dokumentation
  • Delprojektledare rivning P1
  • Platschef/montageledare
  • BAS-U
 • Byggnation av ny Sorteringsanläggning 140kton/år
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Uppförande av ny 95 MW hetvattenanläggning för spets/reservproduktion
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Beställarens huvudansvariga (delprojekt) avseende driftsättning
  • Montageledare
 • Styrsystembyte- och uppgraderingsprojekt Värmeverk (3 x 75 MW Ångpannor)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
  • Huvudansvarig processdesign, nya brännarstyrning (bioolja, MFA och Tallbeckolja) ink. driftsättning.
  • Delprojekt, processdesign, upphandling och installation av nya FJV-ekonomiserar för två av ångpannorna.
  • Beställarens huvudansvariga (delprojekt) avseende driftsättning
  • Montageledare
 • Avveckling kolkraftvärmeverk (145 MW El, 250+50 MW Värme)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Livstidsförlängning av ett 540 MW kraftvärmeverk
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Delprojektledare panna, process och styrsystem
  • Tekniskt lead
 • Upprustning av Gasturbinsanläggning från 70-talet
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Byte av 10 MW hetvatten pelletspanna
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
  • Delprojektledare panna/process
 • Ny pumpstation FJV
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Teknisk delprojektledare process
 • Släcksystem till Turbinanläggningar
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Utbyte styrsystem och brännare värmeverk (4 pannor om totalt ca 500 MW)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Tekniskt delprojektledare automation
  • Tekniskt specialist, funktionsbeskrivningar och driftsättning
 • Processvattenåtervinningssystem, avfallseldat kraftvärmeblock.
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Tekniskt delprojektledare process och processdesign
  • Driftsättning
  • Montageledning
 • Optimering av kyla i Vilunda, Upplands Väsby
  (kylackumulator skapas tillsammans med befintliga värmepumpar)
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
  • Tekniskt delprojektledare process och processdesign
  • Driftsättning
 • Byte av kylmaskin till en av större kapacitet (3,0 MW) FJK-nät
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
  • Driftsättning
 • Byte av två stycken (2 x 1,75 MW) VP till en ny
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
 • Investeringsprojekt (Uh-, re- och investeringsprojekt), vid ett av Sveriges största värme- och kraftvärmeverk
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Projektledning
 • Pilotprojekt och förstudie ”BECCS”, Bio Energy Carbon Capture and Storage
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Delprojektledning
  • Montageledning
 • Ny Generator till turbinanläggning 43MW
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Byte av magnetiseringsutrustning 7 st värmepumpar, total motoreffekt 80MW
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Revision 2006 & 7 Värtaverket
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Revisionssamordnare
 • Revision 2008 & 2009 Brista Kraftvärmeverk
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Revisionssamordnare
 • Revision 2011, 12 & 13 Brista Kraftvärmeverk
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Revisionssamordnare
 • tf UH-ingenjör mekanik, 120 MW CFB panna
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • tf UH-ingenjör mekanik
 • Utbyte dysbotten på 90 MW CFB pannaMCK Energiteknik roller i projektet:
  • Huvudprojektledare
 • Utbyte/renovering eldstad på 90 MW CFB panna
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare
 • Biokolsanläggning – koldioxidnegativ fjärrvärme
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Huvudprojektledare under förstudiefasen
 • Biokolsanläggning – koldioxidnegativ fjärrvärme
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Delprojektledare mekanik och process under projekteringsfasen
 • Sammankoppling av centrala och södra FJV-nät i Stockholm
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Tekniskt stöd
 • Förstudie värmeåtervinning datahallar till befintligt FJV-nät
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Teknisk speciellt
 • Energikartläggning av Hässelbyverket
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Utredare och huvudprojektledare
 • Energikartläggning av Brista verket, block 1
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Utredare och huvudprojektledare
 • Energikartläggning av Brista verket, block 2
  MCK Energiteknik roller i projektet:

  • Utredare och huvudprojektledare