Processkartläggning i syfte att identifiera processer som kan effektiviseras – Kramfors VV

MCK har tagit fram en arbetsmetod för att systematsikt gå igenom en hel produktionsanläggning inklusive fjärrvärmenät.

På det sättet skapas möjligheter att hitta förbättringsområden. MCK genomför en uppskattning av kostnad/återbäring för varje identifierat förslag för att underlätta för kunden att ta beslut om genomförande. I Kramfors identifierades ett 30-tal olika förbättringar allt från framtempreglering utifrån utetemperatur till rökgaskondensering. Av dessa 30 stycken har ca 10 stycken utförts, däribland rökgaskondenseringen.

  • Neova AB

  • Avslutades 16 september 2009

  • April 2009