Energioptimering

Bomhus Energi AB har gett MCK Energiteknik AB i uppdrag att titta på möjligheterna att utvinna mer spillvärme i Bomhus Energis AB’s produktionsanläggningar.

Fokus är att med hjälp av värmepumpar sänka fjärrvärmeturtemparaturen i syfte att återvinna mer spillvärmevärme vid en hög förångningstemperatur för bästa möjliga COP. Möjliga värmekällor är utökad värme från rökgaskondenseringen samt utökad spillvärmeåtervinning. Ett annat alternativ är att återvinna värme direkt ur spillvärmen.

  • Bomhus Energi AB

  • Avslutades 29 januari 2016

  • Maj 2015